Gebruikersvoorwaarden (25-01-2020)

De dienst "UserSense Usability Testing" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf User Sense. Aan het gebruik van UserSense Usability Testing zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door UserSense Usability Testing te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door User Sense schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

 1. Op UserSense Usability Testing kunt u Online Usability Tests laten uitvoeren.
 2. Om UserSense Usability Testing te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
 3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. User Sense mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij User Sense heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 4. Met UserSense Usability Testing worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van User Sense voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

 1. Het is verboden UserSense Usability Testing te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. Indien User Sense constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag User Sense zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
 3. Indien naar het oordeel van User Sense hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van User Sense of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is User Sense gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 4. User Sense is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is User Sense gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 5. User Sense kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart User Sense van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. User Sense doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
 2. User Sense onderhoudt UserSense Usability Testing actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
 3. User Sense mag van tijd tot tijd de functionaliteit van UserSense Usability Testing aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist User Sense zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De dienst UserSense Usability Testing, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van User Sense. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van User Sense, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). User Sense heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
 3. Indien u informatie stuurt naar User Sense, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 4. User Sense zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via UserSense Usability Testing, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of User Sense daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal User Sense zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst (Alleen klanten)

 1. Voor het gebruik van UserSense Usability Testing is een vergoeding verschuldigd Per afgenomen usability test, een en ander zoals nader aangegeven op de website. Deze vergoeding wordt bepaald in credits. U koopt deze credits vooraf in.
 2. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van User Sense, via iDealbetaling, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.
 3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 4. Betaling kan worden verricht via automatische incasso, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van User Sense, via iDealbetaling, via creditcard, via PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.
 5. Omdat de dienst van het aankopen van credits direct verricht wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.
 6. Credits worden niet gerestitueerd. User Sense is gerechtigd credits van meer dan een jaar oud te laten vervallen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van User Sense beperkt tot het bedrag dat u aan credits heeft gebruikt in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
 2. User Sense is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij User Sense meldt.
 4. In geval van overmacht is User Sense nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.
 2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 3. User Sense kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
 4. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

 1. User Sense mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder momentsteeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) op ieder moment aanpassen.
 2. User Sense zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds gekochte credits.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met UserSense Usability Testing worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin User Sense gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
 4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door User Sense wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
 5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 6. User Sense is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die UserSense Usability Testing of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.