Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis

2022-11-08

Dit document bevat de algemene voorwaarden van User Sense B.V., gevestigd aan de Oude Vaart 14 te Terneuzen en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 80657109 (hierna te noemen "User Sense"), welke algemene voorwaarden van toepassing zijn op de relatie tussen User Sense en testers die voor User Sense opdrachten uitvoeren.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de termen met een hoofdletter, zowel in enkelvoud als meervoud, de hierna omschreven betekenis:

 1. Account: een account van de Tester dat toegang verleent tot het Platform en/of de App.
 2. Overeenkomst: elke afspraak of overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door de Tester tussen User Sense en de Tester, waarvan de Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis integraal deel uitmaken.
 3. App: de toepassing van User Sense waarmee UX-tests kunnen worden uitgevoerd.
 4. Opdracht: een specifieke door de Tester uit te voeren opdracht, zoals overeengekomen door Partijen, welke kan bestaan uit het uitvoeren van een Test, waarop deze Voorwaarden Tester op Contractbasis van toepassing zijn.
 5. Credits: de wijze van betaling op het Platform, via welke de Klant diensten van User Sense kan afnemen, en die worden gebruikt voor de betaling van de Tester voor de verrichte werkzaamheden.
 6. Klant: de klant van User Sense, die met User Sense een overeenkomst sluit, waarop een Opdracht betrekking kan hebben.
 7. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van User Sense.
 8. Intellectuele eigendom(srechten): alle intellectuele eigendoms-rechten, wereldwijd, welke al dan niet kunnen worden geregistreerd, welke al dan niet zijn geregistreerd, met inbegrip van alle aanvragen of rechten op de toepassing van dergelijke rechten (met inbegrip van auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen, knowhow, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, inbreukrechten, rechten inzake oneerlijke concurrentie, octrooien, kleine octrooien, gebruiksmodellen, rechten inzake topografie van halfgeleiders en rechten inzake tekeningen en modellen).
 9. Partij(en): User Sense en de Tester, samen dan wel afzonderlijk.
 10. Platform: het platform van User Sense dat toegankelijk is via de Website en verschillende tools en functionaliteiten bevat, met betrekking tot het uitvoeren van UX-onderzoek.
 11. Sessie: een sessie die betrekking kan hebben op een Test, welke kan plaatsvinden via het Platform, de App, en/of externe applicatie, en tevens op locatie kan plaatsvinden. Een sessie kan vele onderzoekstechnieken omvatten en kan bestaan uit interviews, vragenlijsten, focusgroepen etc.
 12. Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis: deze algemene voorwaarden tester op contractbasis van User Sense.
 13. Test: een UX-test of -onderzoek dat kan worden uitgevoerd op het Platform en/of de App met één of meerdere Sessies.
 14. Tester: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet beroepsmatig handelend, met wie User Sense de Overeenkomst sluit.
 15. Website: de website van User Sense, te vinden op https://www.usersense.io en al haar subdomeinen en andere domeinextensies.
 16. Schriftelijk: papieren geschriften, e-mail, communicatie via het Platform of de App, voor zover de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende kan worden vastgesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Voorwaarden Tester op Contractbasis

 1. Deze Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis zijn van toepassing op de Overeenkomst en de uitvoering van de Diensten door de Tester, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst en de uitvoering van de Diensten door de Tester, voor zover dit uit de Algemene Voorwaarden volgt.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Tester wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
  a. aanvullende schriftelijke en ondertekende overeenkomsten;
  b. de Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis;
  c. de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Tester de registratie op de Website heeft voltooid.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door elk der Partijen Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 3. Opzegging van de Overeenkomst laat de verplichtingen van de Tester met betrekking tot reeds overeengekomen Opdrachten onverlet. Voor alle duidelijkheid, na opzegging heeft de Tester de verplichting om de Opdrachten die Partijen op het moment van opzegging reeds waren overeengekomen, uit te voeren onder de voorwaarden van de Overeenkomst.
 4. User Sense kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang Schriftelijk opschorten of opzeggen in het geval dat de Tester failliet wordt verklaard, de Tester surseance van betaling aanvraagt of zulks aan hem wordt verleend, de activiteiten van de Tester worden gestaakt of haar onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 4. Aard van de overeenkomst

 1. De overeenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW. Partijen komen overeen dat, indien zulks om welke reden dan ook van belang wordt geacht, de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of daarmee gelijkgestelden als bedoeld in de artikelen 2b en 2c van het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhoudingen als dienstbetrekking worden beschouwd (Besluit van 24 december 1986, 1986, 655), niet van toepassing is.
 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek en de Tester heeft geen recht op de voordelen, rechten of bescherming die door een werknemer van User Sense zouden worden genoten. Vergoedingen die krachtens deze overeenkomst verschuldigd zijn, worden door User Sense beschouwd als freelance-inkomsten en op de krachtens deze overeenkomst verschuldigde vergoedingen zullen geen inkomstenbelasting of zogenaamde sociale premies worden ingehouden. De Tester is verplicht en draagt de verantwoordelijkheid om de voor hem/haar geldende belastingwetgeving na te leven. User Sense is niet aansprakelijk voor eventuele vorderingen/boetes die zich voordoen naar aanleiding van het feit, dat de Tester zich niet houdt aan de geldende belastingwetgeving.
 3. User Sense stemt er uitdrukkelijk mee in, dat de Tester ook voor andere partijen werkzaamheden mag verrichten, mits dit een goede uitvoering van de Overeenkomst tussen User Sense en de Tester niet in de weg staat.

Artikel 5. Totstandkoming van de opdrachten

 1. De Tester kan de kwalificatietest uitvoeren welke beschikbaar is in de Account van de Tester. De Tester ontvangt geen vergoeding voor het uitvoeren van de kwalificatietest.
 2. Om de Tester in aanmerking te laten komen voor het uitvoeren van bepaalde Opdrachten, kan een positief resultaat van de kwalificatietest noodzakelijk zijn, zoals aangegeven door User Sense. Na het ontvangen van een positief resultaat voor de kwalificatietest heeft de Tester een grotere kans om in aanmerking te komen voor bepaalde Opdrachten. De Tester dient door User Sense te worden uitgenodigd om in aanmerking te komen voor het uitvoeren van Opdrachten die betrekking hebben op niet-geautomatiseerde (gemodereerde) Testen.
 3. Nadat de registratie is voltooid, is de Tester vrij om al dan niet te reageren op Sessieverzoeken. De Tester zal alleen Sessieverzoeken te zien krijgen waarbij de Tester aan de benodigde criteria voldoet. In afwijking van het voorgaande kan het echter soms nodig zijn dat de Tester een vragenlijst invult om te bepalen of hij in aanmerking komt.
 4. Een Opdracht tussen User Sense en de Tester komt tot stand na acceptatie van een Sessieaanvraag door de Tester, dan wel na bevestiging door User Sense van de Opdracht voor zover van toepassing, tenzij Partijen overeenkomen dat de Tester de Sessie onder de verantwoordelijkheid en voor rekening van de Klant van User Sense zal uitvoeren en rechtstreeks met die Klant een overeenkomst sluit. In dat geval zijn deze Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis niet van toepassing.
 5. De inhoud van de Opdracht wordt bepaald door de inhoud van het Sessieverzoek en daarnaast door deze Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis.
 6. Tenzij de Opdracht betrekking heeft op de onderzoeksdienst van User Sense, kan de Tester de Opdracht door middel van een Schriftelijke mededeling aan User Sense uiterlijk achtenveertig (48) uur vóór aanvang van de Opdracht annuleren. Een Opdracht kan niet worden geannuleerd binnen achtenveertig (48) uur voor aanvang van de Opdracht. Opdrachten die betrekking hebben op de onderzoeksdienst van User Sense kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 6. Uitvoering van opdrachten

 1. Na aanvaarding van een Opdracht is de Tester gehouden de Opdracht met zorg en bekwaam uit te voeren.
 2. De Tester kan de Opdrachten zelfstandig, naar eigen inzicht en zonder toezicht van User Sense uitvoeren. De Tester is derhalve vrij om de Opdracht te realiseren op een wijze die hem/haar goeddunkt. User Sense kan slechts aanwijzingen geven met betrekking tot het gewenste doel van de Opdracht. Tevens zal de Tester, voor zover dit voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is, met User Sense afstemmen indien samenwerking met anderen plaatsvindt.
 3. Indien de Tester op enig moment voorziet dat hij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen in verband met een geaccepteerde Opdracht zal kunnen voldoen, dient de Tester User Sense, en indien van toepassing, de betreffende Klant, daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 4. In aanvulling op de gebruiksvoorwaarden in de Algemene Voorwaarden heeft User Sense het recht om de toegang tot de Account van de Tester op te schorten of permanent te blokkeren indien:
  a. de Tester in verband met een Sessie niet aanwezig is op de afgesproken tijd en locatie (online of ter plaatse);
  b. de Tester ongepaste taal gebruikt;
  c. de Tester valse informatie aan User Sense heeft verstrekt (al dan niet met betrekking tot antwoorden in vragenlijsten); of
  d. de Tester in belangrijke mate niet heeft voldaan aan de kwaliteitscriteria die redelijkerwijs van de Tester mogen worden verwacht.

Artikel 7. Taken Tester

 1. Vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst zal de Tester aan User Sense meedelen of hij/zij al dan niet btw-plichtig is, en indien van toepassing het btw-nummer aan User Sense verstrekken. De Tester heeft deze plicht omdat User Sense op grond van de wet bepaalde verplichtingen heeft die betrekking hebben op de uitbetaling van de Testers.
 2. Testers die als particulier optreden en in Nederland belastingplichtig zijn, kunnen worden verplicht hun BSN-nummer vóór, bij of na registratie te verstrekken.
 3. De Tester garandeert dat hij/zij voldoet aan zijn/haar wettelijke verplichtingen inzake (omzet)belastingen en sociale verzekeringspremies die verschuldigd zijn of worden in verband met werkzaamheden die door hem/haar of door een door hem/haar ingeschakelde persoon in het kader van deze Overeenkomst worden verricht.
 4. Indien User Sense door de belastingdienst aansprakelijk wordt gesteld wegens niet-betaling van loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies (door de Tester of een door de Tester ingeschakelde derde), is User Sense gemachtigd het bedrag waarvoor User Sense aansprakelijk wordt gesteld (inclusief de rente daarover en eventuele bestuurlijke boetes) op de Tester te verhalen.
 5. Alle verliezen, inclusief rente en kosten, die User Sense lijdt in verband met vorderingen van de belastingdienst als bedoeld in dit artikel, dienen door de Tester te worden vergoed.
 6. De Tester is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal dat nodig is in verband met de uitvoering van de Opdracht. In dit verband zal de Tester ervoor zorgen dat hij/zij, voor zover van toepassing op de uitvoering van de Opdracht, beschikt over adequate hardware en of ander materiaal in verband met de uitvoering van de Opdracht (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een internetverbinding en een camera). Indien de Tester moet reizen om een Opdracht uit te voeren, is de Tester bovendien verantwoordelijk voor het regelen van vervoer. Tenzij User Sense anders aangeeft, vergoedt User Sense geen kosten die de Tester in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst maakt.
 7. Indien een Opdracht betrekking heeft op de uitvoering van een Sessie of andere op een bepaald overeengekomen tijdstip te verrichten werkzaamheden en de Tester niet tijdig aanwezig is, heeft User Sense het recht om niet tot betaling van de uitvoering van de Opdracht over te gaan indien dit in het specifieke geval redelijkerwijs gerechtvaardigd is.

Artikel 8. Vergoeding en betaling

 1. In verband met de uitvoering van een Opdracht heeft de Tester recht op een vergoeding, met inachtneming van de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis.
 2. Indien de Opdracht betrekking heeft op de uitvoering van een geautomatiseerde Sessie op het Platform en/of de App, ontvangt de Tester een bedrag in euro's, zoals vermeld op het Platform, exclusief btw, voor de uitvoering van de Sessie. Of indien van toepassing, hetzelfde bedrag maar dan omgerekend in de valuta van keuze, met inachtneming van een valutawisselkoers, die op het Platform wordt weergegeven, bovenop de dan geldende wisselkoers van de Europese Centrale Bank, welke kosten voor rekening van de Tester komen.
 3. Het recht op de vergoeding als bedoeld in het vorige lid is afhankelijk van de goedkeuring van de uitgevoerde Sessie door User Sense, aan de hand van de door User Sense gehanteerde criteria die User Sense desgevraagd aan de Tester zal verstrekken. De beoordeling van de Sessie betreft een beperkte beoordeling van de inhoud van de Sessie, beperkt tot de vraag of de inhoud van de uitgevoerde Sessie overeenkomt met het doel van de Sessie, en of de basisvoorwaarden (zoals, maar niet beperkt tot zichtbaarheid van de Tester op de video en hoorbaarheid van het geluid) voldoende zijn. User Sense zal zich inspannen om de Sessie binnen vijf (5) werkdagen na uitvoering van de Sessie te beoordelen. Nadat de beoordeling van de Sessie is afgerond, zal User Sense het resultaat en de gegevens van de beoordeling aan de Tester sturen.
 4. Voor andere Opdrachten zal de Tester de vergoeding ontvangen zoals nader door User Sense aangegeven.
 5. In eerste instantie wordt er betaald in Credits, welke Credits vervolgens automatisch in euro's of een andere valuta aan de Tester worden uitbetaald. Dit houdt in dat de Tester altijd volledig in euro's of een andere valuta betaald zal worden.
 6. Daartoe geeft de Tester toestemming aan User Sense om de Tester een omgekeerde factuur ('self-bill') te sturen. Indien van toepassing, zal Sense een ontvangstbewijs aan de Tester sturen.
 7. Binnen zeven (7) dagen na de factuur-/ontvangstdatum dient de Tester de self-bill of het ontvangstbewijs op het Platform te verifiëren. Indien de Tester de factuur of het ontvangstbewijs niet binnen deze termijn betwist, wordt de Tester geacht de self-bill of het ontvangstbewijs te hebben goedgekeurd.
 8. Betaling in euro's of een andere valuta geschiedt binnen zeven (7) dagen na goedkeuring van de self-bill of het ontvangstbewijs door de Tester.
 9. Voor alle betalingen in andere valuta dan de euro worden valutakosten in rekening gebracht, die op het Platform worden weergegeven, bovenop de dan geldende wisselkoers van de Europese Centrale Bank.

Artikel 9. Privacy

 1. User Sense verwerkt persoonsgegevens in verband met de Overeenkomst overeenkomstig haar privacyverklaring, welke te vinden is op de Website of hier.
 2. De uitvoering van de Overeenkomst brengt mogelijk de verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Indien persoonsgegevens worden verwerkt, is module D van de Algemene Voorwaarden betreffende de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

 1. Het Platform en de App, alsmede al het gerelateerde materiaal en alle gerelateerde informatie, zijn Intellectueel Eigendom van User Sense (of haar licentiegevers). Niets van deze zaken mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van User Sense, behalve en voor zover toegestaan door dwingend recht.
 2. De Tester verleent User Sense een niet-exclusieve, niet-herroepbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om al het materiaal te gebruiken dat bij de uitvoering van deze Overeenkomst wordt voortgebracht, inclusief maar niet beperkt tot videomateriaal, notities, afschriften en andere teksten van de Tester, ten behoeve van de dienstverlening door User Sense aan haar Klanten. Voor zover toepasselijk en wettelijk toegestaan, doet de Tester hierbij afstand van enig mogelijk toepasselijk (wettelijk) recht op bezwaar, en verleent User Sense toestemming om het beeld- en videomateriaal dat bij de uitvoering van Opdrachten is gemaakt, te gebruiken.
 3. Het is de Tester niet toegestaan om toegang te krijgen tot de broncode van het Platform of de App, noch tijdens noch na de duur van de Overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De Tester is jegens User Sense aansprakelijk voor alle schade aan User Sense of derden (zoals maar niet beperkt tot haar Klanten) die ontstaat tijdens de uitvoering van of in verband met de Overeenkomst en die het gevolg is van handelen of nalaten van de Tester of een door hem ingeschakelde derde.
 2. Indien een derde schade lijdt als hiervoor bedoeld en die derde stelt de Tester aansprakelijk, of stelt User Sense aansprakelijk en deze laatste wil verhaal nemen op de Tester, komen Partijen overeen dat de schade uiteindelijk voor rekening van de Tester komt.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

 1. De Tester zal zich onthouden van het openbaar maken of het gebruiken, voor een ander doel dan in het kader van de Overeenkomst, van alle bedrijfsgeheimen en alle andere informatie die bij de uitvoering van de Overeenkomst aan de Tester bekend wordt gemaakt en die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn bij Tester. De Testen en alle informatie met betrekking tot de Testen en Sessies, inclusief al het materiaal (zoals maar niet beperkt tot video's en rapporten) die/dat in verband met de Testen en Sessies worden/wordt gemaakt, zullen in ieder geval als vertrouwelijke informatie worden aangemerkt, tenzij anders overeengekomen.
 2. User Sense mag de Tests en alle informatie over de Tests en Sessies, inclusief al het materiaal (zoals maar niet beperkt tot video's en rapporten) die/dat in verband met de Tests en Sessies worden/wordt gemaakt, gebruiken voor al haar zakelijke doeleinden.
 3. Daarnaast aanvaardt de Tester de verplichting tot strikte geheimhouding van alle informatie met betrekking tot de activiteiten en organisatie van User Sense en haar Klanten, behalve voor zover die informatie reeds deel uitmaakte van het publieke domein zonder dat de Tester daarbij betrokken was.
 4. De Tester dient met betrekking tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde informatie:
  a. strikte vertrouwelijkheid te betrachten ten aanzien van de informatie;
  b. de informatie niet bekend te maken aan een derde persoon of partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij;
  c. bij de bescherming van de vertrouwelijkheid van de ontvangen informatie dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten als bij de bescherming van zijn eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard, namelijk ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid; en
  d. te allen tijde te goeder trouw te handelen met betrekking tot de informatie.
 5. De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover informatie openbaar moet worden gemaakt krachtens een wet- of regelgeving of een gerechtelijk of overheidsbevel of verzoek.
 6. De Tester verplicht zich voorts om alle documenten en gegevens betreffende User Sense of haar Klant, alsmede afschriften of aantekeningen daarvan, op verzoek en onverwijld na beëindiging van deze Overeenkomst aan User Sense ter beschikking te stellen.
 7. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van toepassing.

Artikel 13. Overige bepalingen

 1. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. Engelstalige woorden die in de Overeenkomst worden gebruikt, beogen uitsluitend Nederlandse rechtsbegrippen te beschrijven en de gevolgen van het gebruik van die woorden in het Engelse of Amerikaanse recht of enig buitenlands recht worden buiten beschouwing gelaten.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het rechtsgebied waar User Sense gevestigd is.
 3. Indien een bepaling van de Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar. In dat geval zullen Partijen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, welke zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst beantwoordt.
 4. De Tester is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, waaronder begrepen een fusie of overname, zonder schriftelijke toestemming van User Sense.
 5. De Tester verleent User Sense het recht om, zonder dat daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van de Tester nodig is, de tussen Partijen gesloten Overeenkomst in geval van een fusie of overname in zijn geheel over te dragen aan een derde. User Sense zal de Tester op de hoogte stellen indien een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden.