Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Privacy statement

2022-11-30

User Sense B.V. (hierna: User Sense of wij) biedt diverse diensten aan op het gebied van user experience onderzoek op haar platform dat toegankelijk is via onze websites, desktop applicatie en mobiele applicatie (hierna: applicatie(s)). Door het verlenen van onze diensten verwerken wij voortdurend persoonsgegevens. Uw privacy is zeer belangrijk voor User Sense en daarom houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Bij het verlenen van haar diensten via het platform treedt User Sense op als gegevensverwerker omdat wij persoonsgegevens verwerken namens onze klant: de verantwoordelijke voor de verwerking. Dit betekent dat onze klant altijd verantwoordelijk blijft voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Lees daarom altijd de privacyverklaring van de klant. User Sense zal uw persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de voorschriften van deze privacyverklaring en de overeenkomst die wij met onze klant hebben gesloten. User Sense stelt zich met deze privacyverklaring ten doel te voldoen aan haar eigen informatieplicht als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens.

Onze privacyverklaring in één oogopslag

Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en alleen de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciete toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, indien toestemming vereist is.
 • De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze verplichtingen leggen wij ook op aan partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, rectificatie of het wissen van uw door ons verwerkte persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u ons platform gebruikt via onze websites of applicatie(s), verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Wij specificeren welke gegevens wij van u verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoe lang zij worden bewaard. Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u opslaan, neem dan contact op met User Sense. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring.

Tester

Wanneer u als Tester gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • om een account aan te maken (uitvoering van de overeenkomst);
 • om commerciële berichten te versturen (toestemming of gerechtvaardigd belang (ons commercieel belang));
 • om onze diensten te verlenen (uitvoering van de overeenkomst);

Voor deze doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • volledige naam;
 • tussenvoegsels;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • internationaal bankrekeningnummer (IBAN);
 • adres (land, provincie, stad, straat en huisnummer);
 • burgerservicenummer;
 • BTW-nummer;
 • beelden en opnames;
 • weergavenaam;
 • Kamer van Koophandel (KvK) nummer;
 • voorkeurstaal tester;
 • talen waarvoor een tester gekwalificeerd is;

In verband met de werving kunt u extra kenmerken opgeven. Deze vereenvoudigen de procedure. Ook kunt u zo sneller in aanmerking komen voor een test. Hiertoe kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • geslacht;
 • burgerlijke staat;
 • opleidingsniveau;
 • functietype;
 • bedrijfstak;
 • jaarlijks inkomen;
 • huiseigenaar;
 • aantal mensen dat in uw bedrijf werkt;
 • hoeveel kinderen onder de 18 thuis wonen;
 • sociale media accounts;
 • niveau van computervaardigheden;
 • hoe vaak u online iets bestelt;
 • aantal vakanties in het buitenland;
 • hoeveel uren u online doorbrengt;
 • hoe vaak u uit eten gaat;
 • interesses;
 • alle andere informatie die u zelf verstrekt;

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens totdat u uw account opzegt. De beelden en opname worden bewaard tot 60 dagen na opname. Sommige persoonsgegevens worden langer bewaard als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Klant (agency of opdrachtgever)

Wanneer u als klant gebruik wilt maken of gebruik maakt van onze diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • inplannen van een kennismakingsgesprek (uitvoering van de overeenkomst);
 • het inplannen van een demo (uitvoering van de overeenkomst);
 • aanmaken van een (klanten)account (uitvoering van de overeenkomst);
 • kopen van credits (uitvoering van de overeenkomst);
 • om toegang te verlenen tot ons platform (uitvoering van de overeenkomst);
 • om commerciële berichten te versturen (toestemming of gerechtvaardigd belang (ons commercieel belang));

Voor deze doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • volledige naam;
 • tussenvoegsels;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • internationaal bankrekeningnummer (IBAN);
 • adres (land, provincie, stad, straat en huisnummer);
 • BTW-nummer;
 • beeldmateriaal en opname;
 • weergavenaam;
 • Kamer van Koophandel (KvK) nummer;
 • taal;

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw account opzegt. Sommige persoonsgegevens worden langer bewaard als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Bezoeker website

Wanneer u onze website(s) bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende verwerkingsgronden:

 • om contact met u op te kunnen nemen (uitvoering van de overeenkomst);
 • om u een gratis demo aan te bieden (uitvoering van de overeenkomst);
 • om u een gratis whitepaper aan te bieden (uitvoering van de overeenkomst);
 • om u onze nieuwsbrief te sturen (gerechtvaardigd belang (ons commercieel belang) of toestemming));
 • om onze diensten te verbeteren (rechtmatig belang (ons commercieel belang));
 • om onze website te optimaliseren (gerechtvaardigd belang (ons commercieel belang));

Voor deze doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • bedrijfsnaam;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • IP-adres;
 • eventuele andere informatie die u zelf verstrekt op de website(s);
 • taal;

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit contact dit vereist of zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Sommige persoonsgegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Sollicitanten

Als u solliciteert op een van onze vacatures of een open sollicitatie indient, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden op de volgende verwerkingsgronden:

 • het in behandeling nemen van uw sollicitatie en het voorbereiden van een eventuele arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst);

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatie- en/of sollicitatiebrief
 • Salarisvoorwaarden
 • Referenties
 • Alle andere informatie die u in uw sollicitatie verstrekt

Uw sollicitatiegegevens worden bewaard tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze informatie zodat wij contact met u kunnen opnemen als de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Als wij u op dat moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij - met uw toestemming - de sollicitatiegegevens nog een jaar bewaren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen. Wij bewaren uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier, mocht u besluiten bij ons te gaan werken. Dit dossier wordt zo lang bewaard als nodig is, de sollicitatiegegevens worden maximaal 2 jaar na indiensttreding bewaard.

Social media en internet screening kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk voor ons om ons imago te behouden bij het aannemen van nieuw personeel; wij doen dit op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij doen een zoekopdracht naar uw naam op Google en een eventueel profiel op diverse sociale media. Dit geldt uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Wij zullen u niet vragen ons toegang te verlenen tot een privépagina van sociale media of een verzoek van ons te accepteren. De resultaten van de screening worden met u besproken. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit bij uw sollicitatie per e-mail aan ons kenbaar maken.

Onze applicatie downloaden

U kunt ons platform ook gebruiken via onze applicatie. Hiervoor dient u eerst onze applicatie te downloaden. Dit kunt u doen via de App Store, Google Play en/of Microsoft Store. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de provider (Apple, Google of Microsoft) verwerkt en voor welk doel zij uw informatie gebruiken. Wij raden u aan de betreffende privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens delen met derden?

User Sense deelt uw gegevens alleen met derden voor zover de huidige wetgeving dit toestaat. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken wanneer:

 • wij hen hebben gecontracteerd om bepaalde gegevens te verwerken;
 • het noodzakelijk is om het contract met u uit te voeren;
 • u ermee instemt;
 • we er een legitiem belang bij hebben;
 • wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. als de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Derden die namens ons of u persoonsgegevens verwerken:

 • IT-leveranciers en dienstverleners;
 • Marketingbedrijven;
 • Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst.

User Sense kan uw persoonsgegevens doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) om deze diensten te verlenen. User Sense zal dit alleen doen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

User Sense neemt passende technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang, knoeien, wijziging of openbaarmaking van persoonsgegevens) te voorkomen.

Wat zijn uw privacyrechten?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op toegang: u heeft het recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld als ze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op wissen: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: als u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien het technologisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken aan een derde partij over te dragen.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Wij kunnen u om identificatie vragen om aan uw verzoek te voldoen. Wij hebben deze informatie nodig om er zeker van te zijn dat de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon toebehoren.

Wij zullen over het algemeen binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Dit termijn kan echter met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Indien wij dit termijn verlengen, zullen wij u daar tijdig van op de hoogte brengen.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@usersense.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening verandert, zullen wij ook onze privacyverklaring moeten aanpassen. Raadpleeg daarom deze privacyverklaring regelmatig voor de meest actuele informatie.

Klacht indienen

Mocht u vinden dat wij u niet goed hebben kunnen helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring of uw rechten kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

User Sense B.V.
Oude Vaart 14
4537 CA Terneuzen

E-mailadres: info@usersense.nl
Telefoonnummer: + 31 851300626
Kamer van Koophandel nr.: 74188135