Nieuw: card sorting is nu beschikbaar! Lees meer.

User Sense

Algemene Voorwaarden User Sense

2022-11-30

Dit document bevat de algemene voorwaarden van User Sense B.V., gevestigd aan de Oude Vaart 14 te Terneuzen en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 80657109 (hierna te noemen "User Sense").

Deze algemene voorwaarden bestaan uit vier modules: de algemene "Module A", "Module B" betreffende het platform en de app, "Module C" betreffende de gebruiksvoorwaarden van het platform en de app, en "Module D" betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Module A: Algemene voorwaarden Klant

De in deze module A opgenomen algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover de wederpartij van User Sense een Klant is, zoals bedoeld in artikel A.1. Artikel A.1; A.2; A.15 en A.16 zijn echter van toepassing op alle wederpartijen van User Sense, waaronder elk gebruik van het Platform en/of de App.

Article A.1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de termen met een hoofdletter, zowel in enkelvoud als meervoud, de hierna omschreven betekenis:

 1. App: de toepassing van User Sense waarmee Testen kunnen worden uitgevoerd.
 2. Account: een account van de Klant, de Tester en/of een Eindgebruiker, waarvan de account van een Agency, Opdrachtgever, Tester, Moderator of een Observer kan zijn, dat toegang verleent tot het Platform en/of de App.
 3. Agency: een natuurlijke of rechtspersoon, handelend in zijn professionele hoedanigheid, die, al dan niet ten behoeve van (een) Opdrachtgever(s), met User Sense een Overeenkomst sluit tot het verrichten van Diensten.
 4. Credits: de wijze van betaling op het Platform, via welke Diensten kunnen worden afgenomen.
 5. Creditaankoopovereenkomst: elke regeling of overeenkomst betreffende de aankoop van Credits, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.
 6. Klant: de Partij, die een Agency of een Opdrachtgever kan zijn en die de Creditaankoopovereenkomst of een Dienstenovereenkomst via een Offerte afsluit en met User Sense verdere Dienstenovereenkomsten kan afsluiten.
 7. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, handelend in zijn/haar professionele hoedanigheid, die gebruik maakt van de Diensten op grond van een overeenkomst tussen een Agency en User Sense, of die zelf met User Sense een Creditaankoopovereenkomst en aansluitende Dienstverleningsovereenkomst(en) sluit voor de levering van Diensten.
 8. Eindgebruiker: een werknemer of een derde die via de Klant toegang heeft tot de door User Sense aan de Klant geleverde Diensten, handelend onder de verantwoordelijkheid van de Klant, die een Opdrachtgever, Tester, Moderator of een Observer kan zijn.
 9. Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden van User Sense.
 10. Intellectuele eigendom(srechten): alle intellectuele eigendomsrechten, wereldwijd, welke al dan niet kunnen worden geregistreerd, welke al dan niet zijn geregistreerd, met inbegrip van alle aanvragen of rechten op de toepassing van dergelijke rechten (met inbegrip van auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, vertrouwelijke informatie, handelsgeheimen, knowhow, handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, inbreukrechten, rechten inzake oneerlijke concurrentie, octrooien, kleine octrooien, gebruiksmodellen, rechten inzake topografie van halfgeleiders en rechten inzake tekeningen en modellen).
 11. Moderator: een gebruiker die een leidende rol speelt bij de uitvoering van een Test. Dit kan een Eindgebruiker zijn, of een door User Sense gecontracteerde werknemer of derde.
 12. Observer: een gebruiker die een observerende rol speelt tijdens de uitvoering van een Test. Dit kan een Eindgebruiker zijn, of een werknemer of derde die door User Sense is ingehuurd.
 13. Partij(en): User Sense en de Klant, samen dan wel afzonderlijk.
 14. Platform: het platform van User Sense dat via de Website toegankelijk is en diverse Tools en functionaliteiten bevat, gerelateerd aan het uitvoeren van UX-onderzoek.
 15. Offerte: een Schriftelijk aanbod van User Sense betreffende de levering van Diensten.
 16. Diensten: de diensten die User Sense op grond van een Dienstenovereenkomst aan de Klant levert, en die door de Klant met Credits op het Platform kunnen worden gekocht, of die door Partijen kunnen worden overeengekomen, al dan niet via acceptatie van een Offerte door de Klant, en die kunnen bestaan uit diensten die binnen of buiten het Platform worden geleverd.
 17. Dienstenovereenkomst: elke afspraak of overeenkomst met betrekking tot de Diensten die User Sense levert tussen User Sense en de Klant, waaronder eventueel de activering van een Tool, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken. De activering van een Tool door een Opdrachtgever die de Credits niet zelf heeft aangeschaft en dus niet als Klant kwalificeert, vormt geen Dienstenovereenkomst tussen de Opdrachtgever en User Sense. In dat geval wordt het Agency dat verbonden is aan en verantwoordelijk is voor de Opdrachtgever geacht de Serviceovereenkomst met User Sense te hebben gesloten.
 18. Sessie: een sessie die betrekking kan hebben op een Test, welke kan plaatsvinden via het Platform, de App, en/of externe applicatie, en tevens op locatie kan plaatsvinden, waarbij (een) Tester(s) en mogelijk (een) Moderator(s), Observer(s), een Opdrachtgever en/of Agency betrokken zijn. Een sessie kan vele onderzoekstechnieken omvatten en kan bestaan uit interviews, vragenlijsten, focusgroepen enz.
 19. Test: een UX-test of -onderzoek dat kan worden uitgevoerd op het Platform en/of de App met één of meerdere Sessies.
 20. Tester: een persoon die de Test namens User Sense uitvoert en die de registratie op de Website voltooit, of die de Test uitvoert via en onder verantwoordelijkheid van de Klant en daarmee kwalificeert als Eindgebruiker.
 21. Tool: een functie of functionaliteit op het Platform (zoals een Test), die kan worden geactiveerd door het betalen van Credits, welke activering door de Klant een Dienstenovereenkomst tot stand brengt.
 22. Website: de website van User Sense, te vinden op https://www.usersense.io en al haar subdomeinen en andere domeinextensies.
 23. Schriftelijk: papieren geschriften, e-mail, communicatie via het Platform of App, voor zover de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende kan worden vastgesteld.

Article A.2. Samenstelling en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes van User Sense, alle Overeenkomsten, elk gebruik van het Platform, de App en de levering van Diensten.
 2. De Algemene Voorwaarden bestaan uit verschillende modules. Een specifieke module is van toepassing voor zover in die specifieke module de betreffende toepasselijkheid is opgenomen.
 3. De definities zoals omschreven in Artikel A.1 gelden voor alle modules van deze Algemene Voorwaarden, tenzij elders in de Algemene Voorwaarden een andere betekenis is gegeven.
 4. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij Schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
 6. Voor zover de betreffende documenten en modules van toepassing zijn, bestaat de Overeenkomst uit de hieronder vermelde documenten en modules. Indien in geval van tegenstrijdigheid een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven module A. In geval van tegenstrijdigheid tussen de toepasselijke documenten geldt de volgende rangorde:
  a. aanvullende Schriftelijke en ondertekende overeenkomsten;
  b. de Offerte;
  c. de Algemene Voorwaarden Tester op Contractbasis.
  d. de Algemene Voorwaarden;

Article A.3. Overeenkomst inzake Creditaankoop

 1. De Creditaankoopovereenkomst tussen User Sense en Klant komt tot stand op het moment dat Klant de aankoop van Credits op het Platform bevestigt, waarna een factuur aan Klant wordt gestuurd.
 2. Na betaling door de Klant van het verschuldigde bedrag worden de Credits bijgeschreven op het saldo van de Klant. In afwijking van het voorgaande kan User Sense naar eigen inzicht aan de Klant meedelen dat de Credits na totstandkoming van de Creditaankoopovereenkomst, maar vóór betaling door de Klant, worden bijgeschreven op het saldo van de Klant.
 3. Credits zijn geldig voor een periode van één (1) jaar na het afsluiten van de Creditaankoopovereenkomst, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Zodra Credits ongeldig zijn geworden, kunnen deze niet meer worden gebruikt om Tools te activeren of anderszins voor Diensten te betalen. In dat geval is User Sense niet gehouden de vervallen Credits terug te betalen.
 4. De geldigheid van Credits kan worden verlengd door de aankoop van nieuwe Credits. Dit betekent dat de geldigheid van alle beschikbare Credits in het saldo met één (1) jaar wordt verlengd na een nieuwe aankoop van Credits.
 5. Onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden zijn Credits vrij inwisselbaar voor de aankoop van Diensten of de activering van Tools.
 6. Credits kunnen niet worden opgenomen voor betaling in een bepaalde valuta, behalve bij betalingen aan Testers of User Sense.
 7. Indien de Klant voor de aankoop van Credits wil betalen in een valuta anders dan de euro, is de Klant valutawisselkosten verschuldigd, die worden weergegeven op het Platform, bovenop de dan geldende wisselkoers van de Europese Centrale Bank.
 8. Credits kunnen door een Agency worden overgedragen aan een Opdrachtgever die via dat Agency toegang heeft tot het Platform, de App of de Diensten, en kunnen door het Agency terug worden overgedragen aan het Agency van de Opdrachtgever.
 9. Indien de Creditaankoopovereenkomst een duurzame overeenkomst is voor de automatische periodieke aankoop en bijschrijving van Credits, heeft deze Creditaankoopovereenkomst een looptijd van één (1) jaar, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. De looptijd wordt aan het einde van elke looptijd automatisch verlengd, tenzij een Partij de Creditaankoopovereenkomst opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Article A.4. Dienstverleningsovereenkomst: totstandkoming

 1. De Dienstenovereenkomst tussen User Sense en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant Credits betaalt om een Tool te activeren, dan wel de Offerte van User Sense digitaal aanvaardt.
 2. De inhoud van de Dienstenovereenkomst wordt bepaald door hetgeen in de Offerte is opgenomen, of door de specificaties die de Klant bij activering van een Tool op het Platform aangeeft.
 3. Voor Dienstovereenkomsten die tot stand komen door middel van acceptatie van een Offerte, vindt betaling voor de Diensten plaats door middel van het betalen van Credits, die samen met de afname van Diensten automatisch worden gekocht en verzilverd op het moment dat de factuur wordt verstuurd. In afwijking van het voorgaande zal, indien User Sense de Klant overeenkomstig informeert, de betaling plaatsvinden na levering van de Diensten.
 4. Indien de Klant niet uitdrukkelijk aangeeft met een aanbod van User Sense in te stemmen, maar er desondanks mee instemt, of indien hij de indruk wekt dat User Sense werkzaamheden verricht die vallen binnen de omschrijving van de Diensten zoals opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

Article A.5. Dienstverleningsovereenkomst: duur en beëindiging

 1. Indien geen bepaalde duur is overeengekomen, wordt de Dienstverleningsovereenkomst gesloten voor de duur die nodig is om de Diensten te voltooien.
 2. Partijen kunnen de Dienstverleningsovereenkomst slechts opzeggen voor zover dat in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
 3. User Sense kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling Schriftelijk met onmiddellijke ingang opschorten of opzeggen in geval de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, de Klant surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend, de activiteiten van de Klant worden gestaakt of zijn onderneming wordt geliquideerd.
 4. Artikel 6:271 BW en de werking van de bepalingen daarvan worden uitgesloten. Dit betekent dat Partijen in geval van ontbinding geen verplichting hebben om reeds ontvangen prestaties ongedaan te maken. Voor alle duidelijkheid betekent dit dat Credits betaald voor de levering van Diensten of activering van Tools door User Sense niet worden terugbetaald en niet in een valuta worden terugbetaald.

Article A.6. Uitvoering van de diensten: algemeen

 1. Alle Diensten van User Sense worden geleverd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De Klant zal User Sense alle ondersteuning verlenen die nodig en wenselijk is om de juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In ieder geval zal de Klant ervoor zorgen dat User Sense toegang heeft tot alle gegevens en andere informatie waarvan User Sense aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Klant redelijkerwijs dient te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van de Diensten, en zal de Klant User Sense toegang verlenen tot alle plaatsen en accounts onder zijn controle die User Sense redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te kunnen leveren.
 3. User Sense kan de uitvoering van de Diensten opschorten indien de Klant niet de nodige ondersteuning heeft geleverd zoals vermeld in het vorige lid.
 4. User Sense is jegens de Klant niet verantwoordelijk voor handelingen van Eindgebruikers op het Platform, App of in verband met de Diensten. De Klant vrijwaart User Sense voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van het Platform en/of de App, of in verband met de Diensten, als gevolg van handelen of nalaten van haar Eindgebruikers.
 5. User Sense heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Diensten. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van Testen.
 6. Termijnen en leveringstermijnen zijn steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk als fataal aangeduid.

Article A.7. Uitvoering van de diensten: Testen en Sessies

 1. Indien de Klant een Test wil uitvoeren, uit te voeren door een Tester van User Sense die geen Eindgebruiker van de Klant is, kan hij een Sessie op het Platform activeren na betaling van Credits.
 2. Indien een Sessie voor een Test een niet-gemodereerde Sessie is waarvoor geen specifieke tijd en datum is afgesproken, die door een Tester van User Sense (niet zijnde een Eindgebruiker) dient te worden uitgevoerd, zal User Sense zich inspannen om geschikte Testers de Sessie binnen een redelijke termijn te laten uitvoeren. User Sense kan echter niet garanderen dat de Sessie door een geschikte Tester zal worden uitgevoerd.
 3. Indien een Sessie als bedoeld in het vorige lid niet binnen één (1) maand na totstandkoming van de Serviceovereenkomst is uitgevoerd door het in de Serviceovereenkomst overeengekomen aantal Testers of naar het oordeel van User Sense niet naar behoren is uitgevoerd, zullen de door de Klant betaalde Credits worden teruggestort (pro-rata, afhankelijk van het aantal Testers dat de Sessie heeft uitgevoerd ten opzichte van het overeengekomen aantal Testers) op het saldo van de Klant, tenzij een dergelijke oplossing onder de gegeven omstandigheden niet redelijk kan worden geacht. In dat geval zullen Partijen in overleg treden om tot overeenstemming te komen.
 4. In geval van een Sessie die gemodereerd wordt en die op een bepaald afgesproken moment zal plaatsvinden, of in geval van enige afspraak op een afgesproken moment, zal User Sense zich naar beste vermogen inspannen om haar eigen Testers, Observers en/of Moderators aanwezig te laten zijn op het moment van de Sessie, voor zover van toepassing. De Klant kan een dergelijke Sessie (of het nu gaat om een Sessie betreffende een Test of een andere bijeenkomst die op een overeengekomen tijdstip en plaats zal plaatsvinden) echter niet binnen achtenveertig (48) uur voor aanvang van de Sessie zonder terugbetaling annuleren. De Klant is 75% van het verschuldigde bedrag verschuldigd in geval van annulering door de Klant of zijn Eindgebruikers binnen achtenveertig (48) uur na aanvang van de Sessie. In afwijking van het bovenstaande geldt dat, indien een Sessie met betrekking tot de wervingsdienst van User Sense die niet via het Platform wordt uitgevoerd, ter plaatse moet worden afgerond, de Klant een dergelijke Sessie niet binnen vijf (5) werkdagen na aanvang van de Sessie zonder terugbetaling kan annuleren. Bij annulering door De Klant of zijn Eindgebruikers binnen vijf (5) werkdagen na aanvang van de Sessie is de Klant 75% van het verschuldigde bedrag verschuldigd. Indien een Tester, Observer en/of Moderator van User Sense om welke reden dan ook niet aanwezig kan zijn bij de Sessie, zullen Partijen in overleg beslissen of de Sessie wordt verplaatst, of dat de Credits worden teruggestort op het saldo van de Klant.
 5. Indien de Sessie of afspraak als bedoeld in het vorige lid de overeengekomen Sessieduur met 25% of meer overschrijdt, is User Sense gerechtigd de Klant aanvullend te factureren, gebaseerd op de tijd dat de overeengekomen Sessieduur wordt overschreden.
 6. De Klant dient binnen één (1) werkdag na het einde van een Sessie User Sense te berichten, in geval een Tester van User Sense:
  a. niet in verband met een Sessie op de afgesproken tijd en locatie (online of ter plaatse) aanwezig zal zijn;
  b. niet voldoet aan de overeengekomen criteria;
  c. grotendeels niet heeft voldaan aan de kwaliteitscriteria die redelijkerwijs van de Tester kunnen worden verwacht.

Article A.8. Verrichten van diensten: wervings- en onderzoeksservice

 1. Indien de Dienstverleningsovereenkomst betrekking heeft op de werving van Testers, zal User Sense zich naar beste vermogen inspannen om Testers te vinden die passen binnen de door de Klant verstrekte criteria. User Sense kan echter geen garanties geven. Indien User Sense er niet in slaagt de geschikte Testers te vinden, treden Partijen in overleg. User Sense kan dan naar eigen inzicht besluiten de betreffende Credits al dan niet te retourneren.
 2. In de situatie zoals genoemd in het laatste lid, zal User Sense de Tester contracteren (en zal de Tester dus niet kwalificeren als Eindgebruiker), tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betekent dat User Sense verantwoordelijk is voor het maken van afspraken met Tester en voor de betaling van Tester, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de Dienstverleningsovereenkomst betrekking heeft op de werving van Testers, dan wel een onderzoeksservice, zal de Klant aan User Sense de wervingscriteria en/of de onderzoeksgegevens verstrekken. User Sense is niet verplicht rekening te houden met eventuele wijzigingen in de door de Klant toegezonden criteria na bevestiging, of na aanvang van de werving of het onderzoek door User Sense.
 4. Voor alle duidelijkheid kan de dienstverleningsovereenkomst die betrekking heeft op de wervingsdiensten en/of onderzoeksservices niet tussentijds worden opgezegd.

Article A.9. Extra service

 1. Indien de Klant een dienst aanvraagt die buiten de overeengekomen Diensten valt, kan User Sense een offerte uitbrengen met betrekking tot deze aanvraag. User Sense zal de dienst pas uitvoeren nadat de Klant het aanbod heeft aanvaard.
 2. Voor meerwerk waarvan User Sense kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten, of dat redelijkerwijs voortvloeit uit instructies van de Klant, heeft User Sense geen toestemming nodig. DE Klant zal de voor het meerwerk benodigde uren betalen tegen het dan geldende uurtarief van User Sense. Ook andere gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht.

Article A.10. Privacy

 1. User Sense zal alle persoonsgegevens in verband met de Diensten overeenkomstig haar privacyverklaring, welke op de Website of hier te vinden is, verwerken.
 2. De uitvoering van een Dienstenovereenkomst kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt, is module D betreffende de verwerking van persoonsgegevens van toepassing.

Article A.11. Intellectueel eigendom

 1. Het Platform en de App alsmede al het gerelateerde materiaal en alle gerelateerde informatie zijn het Intellectueel Eigendom van User Sense (of haar licentiegevers). Niets van deze zaken mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van User Sense, behalve en voor zover toegestaan door dwingend recht.
 2. Voor zover van toepassing verstrekt de Klant aan User Sense een niet-exclusieve, niet-herroepbare, onbeperkte, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om al het materiaal dat (mede) door de Klant en/of zijn Eindgebruikers in het kader van de levering van Diensten is gemaakt (bijvoorbeeld: notities, transcriptie en videomateriaal) te gebruiken voor de levering van de Diensten, en alle andere vormen van zakelijk gebruik.
 3. Voor zover van toepassing verleent User Sense de Klant een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om de output van de Diensten (bijvoorbeeld: notities, bewerkingen en videomateriaal) te gebruiken voor haar eigen interne doeleinden of de interne doeleinden van haar Eindgebruiker. Dit materiaal mag niet door de Klant of Eindgebruikers aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van User Sense te worden gedeeld of openbaar gemaakt. De Klant kan dit materiaal via het Platform downloaden.
 4. De Klant geeft hierbij toestemming aan User Sense om de naam en het logo van de Klant en, indien van toepassing, diens Eindgebruiker die een Opdrachtgever is, te gebruiken op de Websites van User Sense. De Klant kan User Sense verzoeken deze namen en logo's te verwijderen. De Klant vrijwaart User Sense voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van deze namen en logo's, waaronder begrepen het gebruik van de naam en logo's van haar Eindgebruikers.
 5. Het is de Klant en Eindgebruikers niet toegestaan toegang te krijgen tot de broncode van het Platform of de App, noch tijdens noch na de duur van een overeenkomst.

Article A.12. Vertrouwelijkheid

 1. Partijen onthouden zich van het openbaar maken of gebruiken van handelsgeheimen en andere informatie van de andere Partij (waaronder door Eindgebruikers verstrekte informatie) die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn bij de andere Partij, voor enig ander doel dan in het kader van enige overeenkomst tussen Partijen. De Testen en alle informatie betreffende de Testen en Sessies, waaronder al het materiaal (zoals maar niet beperkt tot video's en rapporten) die in verband met de Testen en Sessies worden gemaakt, worden in ieder geval als vertrouwelijke informatie aangemerkt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In afwijking van het voorgaande mag User Sense de Testen en alle informatie betreffende de Testen en Sessies, met inbegrip van al het materiaal (zoals maar niet beperkt tot video's en rapporten) dat in verband met de Testen en Sessies is gemaakt, gebruiken voor al haar zakelijke doeleinden. De Klant mag de Testen en alle informatie met betrekking tot de Testen en Sessies, met inbegrip van al het materiaal (zoals maar niet beperkt tot video's en rapporten) dat in verband met de Testen is gemaakt, gebruiken voor zijn eigen interne bedrijfsdoeleinden en voor zijn Opdrachtgevers, mits dit materiaal niet aan derden bekend wordt gemaakt.
 3. Bovendien aanvaarden de Partijen de plicht tot strikte geheimhouding van alle informatie betreffende de activiteiten en organisatie van de andere Partij, behalve voor zover die informatie reeds tot het publieke domein behoorde zonder dat de andere Partij daarbij betrokken was.
 4. Partijen dienen met betrekking tot de informatie als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel
  a. strikte vertrouwelijkheid te betrachten;
  b. deze informatie niet bekend te maken aan een derde of partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij;
  c. dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten om de vertrouwelijkheid van de van de andere partij ontvangen informatie te beschermen als die welke zij betracht om haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard te beschermen, hetgeen ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid dient te zijn; en
  d. te allen tijde te goeder trouw te handelen met betrekking tot de informatie.
 5. Partijen mogen de informatie als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel bekendmaken aan hun functionarissen, werknemers, professionele adviseurs, verzekeraars, agenten, onderaannemers en Eindgebruikers die voor de uitvoering van hun werkzaamheden met betrekking tot een overeenkomst tussen Partijen toegang tot de informatie dienen te hebben en die gebonden zijn door een Schriftelijke overeenkomst of professionele verplichting tot vertrouwelijkheid in verband met de informatie.
 6. In dit artikel wordt door User Sense geen verplichtingen opgelegd met betrekking tot informatie die:
  a. reeds bij User Sense bekend is vóór bekendmaking krachtens de overeenkomst tussen Partijen en niet onderworpen is aan enige andere geheimhoudingsplicht;
  b. openbaar bekend is of wordt door toedoen of nalatigheid van User Sense; of
  c. door User Sense van een derde is verkregen in een situatie waarin User Sense geen reden heeft aan te nemen, dat er sprake is van schending van een geheimhoudingsplicht.
 7. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving door zijn Eindgebruikers van de geheimhoudingsbepalingen waaraan zij op grond van deze Algemene Voorwaarden gebonden zijn.
 8. De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover informatie openbaar dient te worden gemaakt krachtens een wet- of regelgeving of een gerechtelijk of overheidsbevel of verzoek.
 9. De bepalingen van dit artikel blijven ook na beëindiging van een overeenkomst tussen partijen van toepassing.

Article A.13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van User Sense voor schade of andere vorderingen als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Partijen (daaronder begrepen eventuele garanties), een onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag waarvoor de Klant Credits heeft gebruikt, voor de afname van Diensten (Credits uitgedrukt in het bedrag in de desbetreffende valuta exclusief BTW) in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.
 2. Onverminderd bovenstaande is User Sense uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in dit geval verstaan: gederfde winst, schade door verlies van gegevens, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van User Sense wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst tussen Partijen slechts indien de Klant User Sense onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en User Sense ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat User Sense in staat is adequaat te reageren.
 4. De Klant vrijwaart User Sense voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot een Opdrachtgever die een Eindgebruiker van de Klant is), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met het gebruik van de Diensten door de Klant of diens Eindgebruikers.
 5. Eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het management of leidinggevend personeel van User Sense.

Article A.14. Overmacht

 1. Partijen kunnen niet worden verplicht tot nakoming van een verplichting uit een overeenkomst tussen Partijen indien nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. Evenmin kan een partij aansprakelijk worden gesteld voor daaruit voortvloeiende schade.
 2. De volgende situaties vormen in ieder geval overmacht: stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (inclusief (d)dos-aanvallen), aanvallen door malware of andere kwaadaardige software, interne onlusten, mobilisatie, oorlog, terreur, stakingen en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in de aanvoer, brand en overstromingen.
 3. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, zijn beide partijen gerechtigd een Dienstverleningsovereenkomst Schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen. De Diensten die in dat geval door User Sense zijn geleverd vóór het intreden van de overmachtsituatie en tijdens de overmachtsituatie zullen pro rata worden betaald. Indien de Klant betalingen vooraf heeft verricht, zal User Sense deze betalingen pro rata terugbetalen.

Article A.15. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

 1. User Sense kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen indien de wijzigingen niet substantieel zijn of door toepasselijk dwingend recht worden vereist.
 2. User Sense zal trachten de wijzigingen of aanvullingen tenminste dertig (30) dagen vóór inwerkingtreding bekend te maken.
 3. Indien de Klant een wijziging of aanvulling, niet zijnde een wijziging of aanvulling ingevolge artikel A.15.1 van deze Algemene Voorwaarden, niet wenst te aanvaarden, kan de Klant elke overeenkomst tussen Partijen opzeggen tot de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Gebruik van de Diensten na de ingangsdatum geldt als aanvaarding van de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden.

Article A.16. Overige bepalingen

 1. Op elke overeenkomst tussen User Sense en haar wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Engelstalige woorden worden uitsluitend gebruikt ter omschrijving van Nederlandse rechtsbegrippen en de gevolgen van het gebruik van die woorden in het Engelse of Amerikaanse recht of enig buitenlands recht worden buiten beschouwing gelaten.
 2. Voor zover door dwingend recht niet anders wordt bepaald, zullen alle geschillen in verband met de Diensten of enige overeenkomst tussen Partijen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het rechtsgebied waar User Sense is gevestigd.
 3. De door User Sense vastgelegde versie van enige mededeling van informatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 4. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of onuitvoerbaar zal worden geacht, blijven de overige bepalingen geldig en uitvoerbaar. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling wordt beantwoord.
 5. De Klant is niet gerechtigd, zonder schriftelijke toestemming van User Sense, de rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst tussen Partijen aan een derde over te dragen, daaronder begrepen een fusie of overname.
 6. De Klant verleent User Sense het recht om, zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant, een tussen Partijen gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen of aan een derde in geval van fusie of overname. User Sense stelt de Klant op de hoogte indien een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden.

Module B: Platform en App

De in deze module B opgenomen voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover een Klant, als bedoeld in artikel A. 1, gebruik maakt van het Platform en/of de App.

Article B.1. Gebruiksrecht Platform en App

 1. User Sense verleent de Klant een niet-exclusieve en niet-sublicentieerbare licentie om het Platform en de App te gebruiken voor de uitvoering van UX-onderzoek en Testen, ingevolge en overeenkomstig de Dienstverleningsovereenkomst. Klant is niet gerechtigd in het Platform of de App wijzigingen aan te brengen.
 2. Het gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid omvat het recht voor de Klant om Eindgebruikers, onder verantwoordelijkheid van de Klant, gebruik te laten maken van het Platform en de App voor de uitvoering van UX-onderzoek zoals overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst.

Article B.2. Accounts

 1. Voor het gebruik van het Platform of de App hebben de Klant en/of Eindgebruikers een Account nodig. Er zijn verschillende soorten Accounts, elk met verschillende (toegangs)rechten.
 2. De Klant kan zich registreren op de Website om toegang te krijgen tot het Platform en kan zijn eigen inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) kiezen. Na registratie krijgt de Klant toegang tot een Account van de Opdrachtgever. De Klant kan contact opnemen met User Sense om het Account handmatig door User Sense te laten overzetten naar een Account voor een Agency.
 3. Een Klant kan Eindgebruikers uitnodigen om gebruik te maken van het Platform en/of de App via een Account. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform en/of de App door Eindgebruikers en kan hun Accounts beheren. User Sense mag ervan uitgaan dat alle handelingen die na het inloggen vanuit die Accounts worden verricht, bevoegde handelingen zijn en onder toezicht staan van de Klant. Dit betekent dat de Klant aansprakelijk is voor deze handelingen, tenzij en totdat de Klant aan User Sense heeft gemeld dat een onbevoegd persoon de inloggegevens kent.
 4. De Klant en Eindgebruikers dienen de toegang tot de Account(s) te beveiligen door de gebruikersnaam en het wachtwoord te beschermen tegen toegang door derden. In het bijzonder dient de Klant de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt geheim te houden. Indien de Klant Eindgebruikers toegang verschaft, blijft de Klant jegens User Sense verantwoordelijk voor de inloggegevens en het gebruik van het Platform door de Eindgebruikers.
 5. Indien inloggegevens voor een Account verloren gaan of uitlekken, zal de Klant onmiddellijk alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het wijzigen van het wachtwoord of het blokkeren van het Account. Tevens zal de Klant User Sense onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat eventuele aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om misbruik van het Account te voorkomen.

Article B.3. Gebruik van platform en app

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de App en het Platform door zijn Eindgebruikers. De Klant zal er in het bijzonder op toezien dat zijn Eindgebruikers het Platform en de App gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van module C, die van toepassing zijn bij het gebruik van het Platform en/of de App.
 2. User Sense kan de schade die zij lijdt als gevolg van overtreding van de regels onder dit artikel verhalen op de Klant. De Klant vrijwaart User Sense voor alle aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van overtreding van de regels onder dit artikel.
 3. De Klant en zijn Eindgebruikers mogen:
  a. het Platform of de App niet gebruiken op een wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is;
  b. het Platform of de App niet gebruiken in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;
  c. het Platform of de App niet gebruiken om contactgegevens of andere persoonsgegevens van Testers op te vragen; of
  d. zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van User Sense, geen ander extern hulpmiddel gebruiken om een Test of Sessie te voltooien welke geacht wordt te worden voltooid op het Platform en/of de App.
 4. Indien naar het oordeel van User Sense het doorlopend functioneren van de systemen of het netwerk van User Sense of derden dreigt te worden geschaad of in gevaar dreigt te worden gebracht, kan User Sense alle maatregelen nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om deze schade of dit gevaar te beëindigen of af te wenden.
 5. User Sense is te allen tijde bevoegd aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal medewerking verlenen aan daartoe bevoegde bevelen en opdrachten. Daarnaast is User Sense bevoegd naam, adres, IP-adres en andere gegevens ter identificatie van de Klant/eindgebruiker te verstrekken aan een derde die zijn beklag heeft gedaan over schending van zijn rechten of deze Algemene Voorwaarden door de Klant/Eindgebruiker van de Diensten, mits wordt voldaan aan de uit jurisprudentie voortvloeiende eisen.
 6. De Klant mag geen opnames maken van een Tool (inclusief maar niet beperkt tot het uitvoeren van Testen) met behulp van externe tools. De Klant dient ervoor te zorgen dat ook zijn Eindgebruikers zich aan deze restrictie houden.
 7. Indien de Klant of een Eindgebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden van dit artikel, of anderszins naar het oordeel van User Sense ongepast handelt in verband met het Platform of de App, heeft User Sense het recht de toegang tot een Account op te schorten of permanent te blokkeren.
 8. Alvorens tot opschorting of het blokkeren van de toegang tot een Account over te gaan, waarschuwt User Sense de Klant of een Eindgebruiker in geval van een (vermeende) schending van de voorwaarden van dit artikel, of in geval van ongepast gedrag. Indien de Klant of Eindgebruiker niet binnen een redelijke termijn de handeling in strijd met dit artikel staakt, of niet stopt met het vertonen van ongepast gedrag, kan User Sense de toegang tot het Account opschorten of definitief blokkeren. Het voorgaande geldt niet indien de aard en/of ernst van de handeling een schorsing of blokkering zonder waarschuwing rechtvaardigt.

Article B.4. Verantwoordelijkheden Klant en Eindgebruiker

 1. User Sense is niet verantwoordelijk voor de Tester die Eindgebruiker is en ook niet voor de uitvoering van Testen door en de output van die Tester.
 2. Indien de Klant Credits heeft overgedragen aan een Opdrachtgever, kan deze Opdrachtgever het Platform gebruiken om Tools te activeren. Voor alle duidelijkheid, de Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van het Platform door de Eindgebruiker, en dus voor de activatie van Tools en het gebruik van Credits door Eindgebruiker. Dit betekent dat de activering van een Tool door een Eindgebruiker die de Credits niet zelf heeft aangeschaft en dus niet als de Klant kwalificeert, geen Dienstverleningsovereenkomst tussen Eindgebruiker en User Sense vormt. In dit geval wordt de Klant die verbonden is met en verantwoordelijk is voor de Eindgebruiker geacht de Dienstverleningsovereenkomst met User Sense te hebben gesloten.
 3. De betaling van de Tester die een Eindgebruiker van de Klant is, behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de Klant.
 4. Voor zover Partijen overeenkomen kan betaling aan User Sense van de aan Agency geleverde Diensten geschieden door een Opdrachtgever die Eindgebruiker van de Agency is. In dat geval garandeert de Agency dat zij beschikt over de noodzakelijke overeenkomsten en/of toestemmingen van de Opdrachtgever en staat zij ervoor in dat de Opdrachtgever de factuur zal voldoen met inachtneming van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Agency blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de factuur met betrekking tot de Diensten.

Article B.5. Ondersteuning, beschikbaarheid en onderhoud

 1. User Sense zal de Klant een redelijk ondersteuningsniveau bieden. De Klant kan een verzoek om ondersteuning indienen dat bestaat uit algemene vragen over het gebruik of klachten over het Platform of de App.
 2. De Klant kan zijn verzoeken om ondersteuning indienen via het Platform, via het contactformulier op https://www.usersense.nl/contact, door een bericht te sturen naar +3197010240802 op Whatsapp, door contact op te nemen met +31851300626 of door een e-mail te sturen naar support@usersense.io.
 3. User Sense zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn te reageren op verzoeken om ondersteuning.
 4. User Sense zal zich naar redelijkheid inspannen om het Platform en de App zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan niet te allen tijde een doorlopende beschikbaarheid garanderen.
 5. User Sense kan het Platform en de App wijzigen om fouten te herstellen, nieuwe functionaliteit toe te voegen of de prestaties te verbeteren. Hoewel Partijen vooraf overleg kunnen plegen over dergelijke wijzigingen en de Klant suggesties kan doen, wordt de uiteindelijke beslissing over het al dan niet doorvoeren van de wijziging genomen door User Sense.
 6. Indien wijzigingen naar het oordeel van User Sense zullen leiden tot een substantiële wijziging in de functionaliteit van het Platform of de App, zal User Sense zich inspannen om de Klant vooraf per e-mail op de hoogte te stellen van de wijzigingen.
 7. User Sense spant zich in om eventuele gebreken in het Platform of de App te verhelpen, maar is daarbij mede afhankelijk van haar leveranciers.
 8. De uitvoering van aanpassingen en verbeteringen kan tot gevolg hebben dat de beschikbaarheid van het Platform of de App wordt beperkt. User Sense zal zich inspannen om bij de uitvoering de impact ervan voor de Klant of Eindgebruikers te beperken. Spoedonderhoud kan op elk moment worden uitgevoerd en wordt niet vooraf aangekondigd.

Module C: Gebruiksvoorwaarden Platform en App

De in deze module C opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. Eindgebruikers als bedoeld in artikel A. 1, die dus geen Creditaankoopovereenkomst met User Sense hebben gesloten, maar via de Klant en onder verantwoordelijkheid van de Klant gebruik maken van het Platform en/of de App; en
 2. Testers die zich onafhankelijk van de Klant op de Website registreren en dus niet door de Klant zijn uitgenodigd om onder hun verantwoordelijkheid gebruik te maken van het Platform en de App.

Article C.1. Platform en app

 1. De Eindgebruiker mag onder verantwoordelijkheid van de Klant gebruik maken van het Platform en/of de App en voor zover de Klant Eindgebruiker toestaat (conform de overeenkomst(en) tussen de Klant en User Sense) gebruik maken van het Platform en de App.
 2. In tegenstelling tot bovenstaande kunnen Testers die zich onafhankelijk van de Klant op de Website registreren en dus niet door de Klant worden uitgenodigd om onder hun verantwoordelijkheid gebruik te maken van het Platform en de App, onder hun eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van het Platform en de App, overeenkomstig deze module en de Voorwaarden Tester op Contractbasis die bij registratie beschikbaar zijn.
 3. Eindgebruikers en Testers als hierboven bedoeld hoeven niet te betalen voor het gebruik van het Platform en de App. Voor Eindgebruikers wordt de betaling met betrekking tot het gebruik van het Platform en App geregeld tussen de betreffende Klant en User Sense.
 4. Indien de Eindgebruiker op enig moment een Creditaankoopovereenkomst sluit met User Sense, kwalificeert hij vanaf dat moment als Klant en is hij daarmee gebonden aan de voorwaarden van de overige modules van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Het Platform en de App stellen de Eindgebruiker in staat Testen uit te voeren of te laten uitvoeren.
 6. User Sense kan de persoonsgegevens van de Eindgebruiker en de Tester verwerken. De privacyverklaring van User Sense kan geraadpleegd worden voor meer informatie. De privacyverklaring is hier te vinden.

Article C.2. Account

 1. Eindgebruiker wordt door de Klant op het Platform uitgenodigd en krijgt toegang tot een Account dat gekoppeld is aan de Klant. De Klant kan het Account van de Eindgebruiker beheren.
 2. Testers die zich zelfstandig registreren op de Website kunnen hun eigen Account beheren, voor zover hun Account niet gekoppeld is aan een specifieke Klant.
 3. Eindgebruikers en Testers dienen de toegang tot hun Accounts te beveiligen door de gebruikersnaam en het wachtwoord te beschermen tegen toegang door derden. In het bijzonder dienen zij de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk te houden.
 4. Indien inloggegevens van een Account van een Eindgebruiker of Tester verloren gaan of uitlekken, zal de Eindgebruiker of Tester onverwijld alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Tevens zal de Eindgebruiker of de Tester onmiddellijk User Sense op de hoogte stellen, zodat eventuele aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om misbruik van het Account te voorkomen.

Article C.3. Gebruiksvoorwaarden

 1. Eindgebruikers en Testers mogen:
  a. het Platform of de App niet gebruiken op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is;
  b. het Platform of de App niet gebruiken in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten;
  c. het Platform of de App niet gebruiken om contactgegevens of andere persoonsgegevens van (andere) Testers op te vragen; of
  d. zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van User Sense, geen ander extern hulpmiddel gebruiken om een Test of Sessie te voltooien die geacht wordt te worden voltooid op het Platform en/of App.
 2. Indien naar het oordeel van User Sense het doorlopend functioneren van de systemen of het netwerk van User Sense of derden dreigt te worden geschaad of in gevaar wordt gebracht, kan User Sense alle maatregelen nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om die schade of dat gevaar te beëindigen of af te wenden.
 3. User Sense is te allen tijde bevoegd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten en zal medewerking verlenen aan daartoe bevoegde bevelen en opdrachten. Daarnaast is User Sense bevoegd naam, adres, IP-adres en andere gegevens ter identificatie van Eindgebruiker of Tester te verstrekken aan een derde die zijn beklag heeft gedaan over schending van zijn rechten of deze Algemene Voorwaarden door de Eindgebruiker of de Test, mits wordt voldaan aan de uit jurisprudentie voortvloeiende eisen.
 4. Eindgebruikers of Testers mogen geen opnames maken van activiteiten op het Platform en/of App (inclusief maar niet beperkt tot het uitvoeren van Testen) met behulp van externe tools.
 5. Indien de Eindgebruiker of Tester zich niet houdt aan de voorwaarden van dit artikel, of anderszins naar het oordeel van User Sense ongepast handelt in verband met het Platform of de App, heeft User Sense het recht om de toegang tot het Account op te schorten of permanent te blokkeren.
 6. Alvorens tot opschorting of het blokkeren van de toegang tot een Account over te gaan, zal User Sense de Tester of een Eindgebruiker waarschuwen in geval van een (vermeende) schending van de voorwaarden van dit artikel, of in geval van ongepast gedrag. Indien de Tester of de Eindgebruiker niet binnen een redelijke termijn het handelen in strijd met dit artikel staakt, of niet stopt met het vertonen van ongepast gedrag, kan User Sense de toegang tot het Account opschorten of permanent blokkeren. Het voorgaande geldt niet indien de aard en/of ernst van de handeling een schorsing of blokkering zonder waarschuwing rechtvaardigt.

Article C.4. Ondersteuning, beschikbaarheid en onderhoud

 1. User Sense zal aan Eindgebruikers en Testers een redelijk ondersteuningsniveau bieden. Eindgebruikers en Testers kunnen verzoeken tot ondersteuning indienen die bestaan uit algemene vragen over het gebruik of klachten met betrekking tot het Platform of de App.
 2. Eindgebruikers en Testers kunnen hun verzoeken om ondersteuning via het Platform indienen, via het contactformulier op https://www.usersense.nl/contact, door een bericht te sturen naar +3197010240802 op Whatsapp, door contact op te nemen met +31851300626 of door een e-mail te sturen naar support@usersense.io.
 3. User Sense zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn te reageren op verzoeken om ondersteuning.
 4. User Sense zal zich naar redelijkheid inspannen om het Platform en de App zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan niet te allen tijde een doorlopende beschikbaarheid garanderen.
 5. User Sense kan het Platform en de App wijzigen om fouten te herstellen, nieuwe functionaliteit toe te voegen of de prestaties te verbeteren.
 6. User Sense zal zich inspannen om eventuele gebreken in het Platform of de App te verhelpen, maar is daarbij mede afhankelijk van haar leveranciers.
 7. De uitvoering van aanpassingen en verbeteringen kan tot gevolg hebben dat de beschikbaarheid van het Platform of de App wordt beperkt. User Sense zal zich inspannen om bij de uitvoering de impact ervan voor de Klant of Eindgebruikers te beperken. Spoedonderhoud kan op elk moment worden uitgevoerd en wordt niet vooraf aangekondigd.

Article C.5. Intellectueel eigendom

 1. Het Platform en de App, alsmede al het gerelateerde materiaal en alle gerelateerde informatie, zijn het Intellectueel Eigendom van User Sense (of haar licentiegevers). Niets van deze zaken mag worden gekopieerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van User Sense, behalve en voor zover toegestaan door dwingend recht.
 2. Voor zover van toepassing, en een dergelijke licentie niet rechtsgeldig is verleend door tussenkomst van de Klant, verstrekt de Eindgebruiker aan User Sense een niet-exclusieve, niet-herroepbare, onbeperkte, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om al het materiaal dat (mede) door Eindgebruiker in het kader van de levering van Diensten (bijvoorbeeld: notities, afschriften en videomateriaal) is voortgebracht te gebruiken voor de levering van de Diensten, en alle andere zakelijke toepassingen. Voor zover toepasselijk en wettelijk toegestaan doet de Eindgebruiker hierbij afstand van een eventueel toepasselijk (wettelijk) recht op het indienen van bezwaar, en verleent User Sense toestemming om het via het Platform en/of App gemaakte beeld- en videomateriaal te gebruiken voor zakelijk gebruik.
 3. Eindgebruiker geeft hierbij toestemming aan User Sense om de naam en het logo van de Eindgebruiker te gebruiken op de Websites van User Sense. De Eindgebruiker kan User Sense verzoeken deze namen en logo's te verwijderen. De Eindgebruiker vrijwaart User Sense voor alle aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik van deze namen en logo's.
 4. Het is Eindgebruikers en Testers niet toegestaan, tijdens noch na de duur van enige overeenkomst, toegang te krijgen tot de broncode van het Platform of de App.

Article C.6. Vertrouwelijkheid

 1. User Sense en de Eindgebruiker onthouden zich van openbaarmaking of het gebruik van bedrijfsgeheimen en andere informatie van de andere partij die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan het vertrouwelijke karakter aan de andere partij bekend is of redelijkerwijs geacht kan worden bekend te zijn, voor enig ander doel dan in het kader van enige overeenkomst tussen de Klant en User Sense, of User Sense en de Tester in geval van een Tester die geen Eindgebruiker is. De Testen en alle informatie met betrekking tot de Testen en Sessies, waaronder al het materiaal (zoals maar niet beperkt tot video's en rapporten) dat in verband met de Testen en Sessies wordt voortgebracht, zullen in ieder geval als vertrouwelijke informatie worden aangemerkt, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. In afwijking van het voorgaande mag User Sense de Testen en alle informatie over de Testen en Sessies, inclusief al het materiaal (zoals maar niet beperkt tot video's en rapporten) dat in verband met de Testen en Sessies wordt voortgebracht, gebruiken voor al haar zakelijke doeleinden.
 3. Bovendien aanvaarden de partijen de plicht tot strikte geheimhouding van alle informatie betreffende de activiteiten en de organisatie van de andere partij, behalve voor zover die informatie reeds deel uitmaakte van het publieke domein zonder dat de andere partij daarbij betrokken was.
 4. User Sense en de Eindgebruiker dienen, met betrekking tot de informatie als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel:
  a. strikte vertrouwelijkheid te betrachten;
  b. de informatie niet aan een derde bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij;
  c. bij de bescherming van de vertrouwelijkheid van de van de andere partij ontvangen informatie dezelfde mate van zorgvuldigheid te betrachten als bij de bescherming van haar eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard, dat wil zeggen ten minste een redelijke mate van zorgvuldigheid; en
  d. te allen tijde te goeder trouw te handelen met betrekking tot de informatie.
 5. User Sense en de Eindgebruiker mogen de informatie als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel openbaar maken aan hun functionarissen, werknemers, professionele adviseurs, verzekeraars, agenten en onderaannemers die toegang tot de informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden met betrekking tot een overeenkomst tussen Partijen, en die gebonden zijn door een Schriftelijke overeenkomst of professionele verplichting ter bescherming van de de vertrouwelijkheid van de informatie.
 6. In dit artikel worden door User Sense geen verplichtingen opgelegd met betrekking tot informatie die:
  a. bekend is bij User Sense vóór bekendmaking krachtens de overeenkomst tussen Partijen en niet is onderworpen aan enige andere geheimhoudingsplicht;
  b. openbaar bekend is of wordt door toedoen of nalatigheid van User Sense; of
  c. door User Sense is verkregen van een derde in omstandigheden waarin User Sense geen reden heeft aan te nemen dat er sprake is van schending van een geheimhoudingsplicht.
 7. De beperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing voor zover informatie openbaar moet worden gemaakt krachtens een wet- of regelgeving of een gerechtelijk of overheidsbevel of verzoek.
 8. De bepalingen van dit artikel blijven van toepassing, ook nadat het gebruik van het Platform en/of de App is beëindigd.

Article C.7. Aansprakelijkheid

 1. User Sense is in relatie tot Eindgebruiker niet aansprakelijk voor schade of enige andere aanspraken die voortvloeien uit een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst (inclusief eventuele garantieverplichtingen in een dergelijke Overeenkomst), een onrechtmatige daad of anderszins, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van User Sense. De aansprakelijkheid tussen de Klant onder wiens verantwoordelijkheid Eindgebruiker gebruik maakt van het Platform en/of de App en User Sense wordt beheerst door de overige modules van deze Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, eventuele andere overeenkomsten tussen die partijen.

Module D: Verwerking persoonsgegevens

Article D.1. Algemene bepalingen

 1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst kan User Sense namens de Klant persoonsgegevens verwerken. Tenzij anders overeengekomen geldt deze Module in dat geval als (sub)verwerkersovereenkomst. Indien tussen partijen een afzonderlijke (sub)verwerkersovereenkomst wordt gesloten, treedt deze in de plaats van deze bijlage.
 2. Deze Module is onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden. Alle definities uit de Algemene Voorwaarden hebben in deze Module dezelfde betekenis. De wettelijke randvoorwaarden uit de Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld in het kader van aansprakelijkheid) zijn dan ook onverkort van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren de bepalingen van deze bijlage.
 3. Indien bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dient de Klant als verwerkingsverantwoordelijke te worden aangemerkt indien hij het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. User Sense is aan te merken als verwerker. Indien User Sense ten behoeve van een verwerker persoonsgegevens verwerkt, is User Sense aan te merken als subverwerker.
 4. De termen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonsgegevens, betrokkene, verwerking, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en inbreuk op persoonsgegevens) zoals gebruikt in deze Gegevensverwerkingsovereenkomst hebben dezelfde betekenis als vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG").

Article D.2. Verwerking van persoonsgegevens

 1. User Sense zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst, alsmede die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of met die nadere instemming van de Klant zijn bepaald. Het is User Sense toegestaan de gegevens in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor analyse- en kwaliteitsdoeleinden.
 2. De doeleinden van de verwerking, alsmede de categorieën van betrokkenen en de soorten persoonsgegevens die bij de verlening van de diensten worden verwerkt, worden nader omschreven in de Dienstverleningsovereenkomst.
 3. User Sense heeft geen zelfstandige zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens. User Sense neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

Article D.3. Verplichtingen partijen

 1. Eenieder der partijen zorgt voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder in elk geval de AVG.
 2. User Sense zal de Klant op uitdrukkelijk verzoek van de Klant informeren over de maatregelen die zij heeft genomen met betrekking tot de naleving van de verplichtingen van deze Module.
 3. De verplichtingen van User Sense op grond van deze module gelden ook voor personen die onder het gezag van User Sense persoonsgegevens verwerken, waaronder werknemers in de ruimste zin van het woord.
 4. De Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden en vrijwaart User Sense tegen alle aanspraken van derden die hiermee verband houden.
 5. User Sense zal de Klant ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (hierna: "DPIA") of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, indien dit wettelijk vereist is. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant.
 6. User Sense zal de Klant onverwijld op de hoogte stellen indien een instructie van de Klant naar het oordeel van User Sense in strijd is met de AVG.

Article D.4. Overdracht van persoonsgegevens

 1. User Sense mag persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: "EER"). Doorgifte naar landen buiten de EER is ook toegestaan, mits de voorschriften van de AVG in acht worden genomen.
 2. User Sense zal de Klant op uitdrukkelijk verzoek van de Klant meedelen in welk(e) land(en) persoonsgegevens worden verwerkt.

Article D.5. Betrokkenheid van subverwerkers

 1. De Klant machtigt User Sense om derden (hierna "Subverwerkers") in te schakelen bij de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Indien User Sense voornemens is een nieuwe subverwerker in te schakelen, zal zij de Klant daarvan schriftelijk in kennis stellen. De Klant heeft het recht om binnen twee (2) weken na kennisgeving schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken tegen de inschakeling van nieuwe subverwerker(s). Indien de Klant niet binnen deze termijn bezwaar maakt, wordt hij geacht in te stemmen met de inschakeling van de nieuwe subverwerker(s).
 3. Indien de Klant bezwaar maakt tegen het inschakelen van een subverwerker, is het mogelijk dat User Sense de Diensten niet volledig kan (blijven) leveren. In een dergelijk geval zullen partijen in overleg treden om een passende oplossing te vinden. Indien partijen niet tot een oplossing komen, heeft User Sense het recht de subverwerker alsnog in te schakelen en heeft de Klant het recht de Dienstverleningsovereenkomst te beëindigen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de nieuwe subverwerker is ingeschakeld.
 4. User Sense draagt er zorg voor dat ingeschakelde subverwerkers dezelfde of soortgelijke verplichtingen op zich nemen als de verplichtingen tussen de Klant en User Sense in deze module zijn overeengekomen. Bij niet-nakoming van deze verplichtingen is User Sense zelf aansprakelijk jegens de Klant alsof zij de fouten zelf heeft gemaakt.

Article D.6. Beveiliging

 1. User Sense zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerking van persoonsgegevens om deze te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals ongeoorloofde toegang, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens).
 2. De Klant stelt alleen persoonsgegevens ter beschikking aan User Sense als hij ervoor heeft gezorgd dat passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen.
 3. Hoewel User Sense alles in het werk stelt om verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen, kan User Sense niet garanderen dat de getroffen beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

Article D.7. Inbreuk op persoonsgegevens

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het melden van een inbreuk op persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 (12) van de AVG, ook wel "inbreuk op persoonsgegevens" genoemd) aan de betreffende toezichthouder en, in geval van een hoog risico, aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Om de Klant in staat te stellen aan deze wettelijke verplichting te voldoen, stelt User Sense de Klant zonder onredelijke vertraging in kennis van een datalek.
 2. De meldplicht van User Sense aan de Klant omvat in ieder geval het melden van het feit dat er sprake is van een datalek alsmede, voor zover bij User Sense bekend, de informatie als bedoeld in artikel 33 lid 3 AVG. Indien User Sense niet over alle in dit artikel bedoelde informatie beschikt, zal zij deze alsnog zo spoedig mogelijk verzamelen en aan de Klant ter beschikking stellen.
 3. Indien de wet- en regelgeving zulks vereist, zal User Sense meewerken aan het informeren van de betrokken toezichthouders en de betrokkenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt.

Article D.8. Rechten van de betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een van zijn of haar wettelijke rechten wenst uit te oefenen en het verzoek daartoe aan User Sense richt, zal User Sense dit verzoek doorsturen naar de Klant. De Klant zal vervolgens zorg dragen voor de afhandeling van het verzoek. User Sense kan de betrokkene op de hoogte stellen van het doorsturen van het verzoek.
 2. Ingeval een betrokkene een verzoek tot uitoefening van een van zijn of haar wettelijke rechten tot de Klant richt, zal User Sense, indien de Klant daarom verzoekt, redelijke medewerking verlenen indien de Klant het verzoek niet zelfstandig kan afhandelen. Alle betreffende kosten komen voor rekening van de Klant.

Article D.9. Vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die User Sense van de Klant ontvangt of die User Sense zelf verzamelt in het kader van de Dienstverleningsovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 2. De in het vorige lid bedoelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Klant uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van de persoonsgegevens aan derden, indien verstrekking van de persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst of deze Module, of indien er een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel bestaat om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken.

Article D.10. Audits

 1. De Klant heeft het recht om audits te laten uitvoeren door een onafhankelijke aan geheimhouding gebonden deskundige derde ter controle van de naleving van de verplichtingen door User Sense onder deze Module. De kosten hiervoor, inclusief de door User Sense tijdens de audit in redelijkheid gemaakte kosten, komen voor rekening van de Klant.
 2. De in het vorige lid bedoelde audit gaat pas door indien de Klant de eventueel reeds bij User Sense aanwezige soortgelijke auditrapporten heeft opgevraagd, beoordeeld en met redelijke argumenten komt die een door de Klant opgestarte audit alsnog rechtvaardigen. Een audit is gerechtvaardigd indien de bij User Sense aanwezige rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over de naleving van deze Module door User Sense.
 3. User Sense werkt mee aan de audit en verstrekt zo tijdig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn alle informatie die redelijkerwijs van belang is voor de audit, met inbegrip van ondersteunende gegevens zoals systeemlogboeken, en medewerkers.
 4. De door de Klant opgestarte audit zal niet eerder plaatsvinden dan twee (2) weken na aankondiging door de Klant. Partijen dienen de exacte datum en het tijdstip van de audit overeen te komen.
 5. De Klant mag User Sense maximaal eenmaal per jaar controleren, tenzij er een concreet en aantoonbaar vermoeden bestaat dat User Sense de afspraken in deze Module niet nakomt.
 6. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door de partijen in onderling overleg worden bestudeerd en als gevolg daarvan al dan niet door een van de partijen of door de partijen gezamenlijk worden uitgevoerd.

Article D.11. Duur en beëindiging

 1. In geval van beëindiging van de Dienstverleningsovereenkomst zal User Sense zonder onredelijke vertraging, op verzoek en op kosten van de Klant, tenzij enige wettelijke verplichting zich daartegen verzet, de in de systemen van User Sense opgeslagen persoonsgegevens van de Klant aan de Klant retourneren, dan wel deze zo spoedig mogelijk verwijderen.